Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG

1. Hiệu trưởng - ThS. Nguyễn Quang Khải

    Là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh Tiền Giang và  Bộ LĐ – TB&XH về tổ chức và hoạt động của Trường; quản lý và điều hành các hoạt động của  Trường theo quy định của pháp luật và Điều lệ trường Cao đẳng. Là chủ tài khoản và là người      phát ngôn chính thức của Trường.

   Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Hành chính - Quản trị, Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế và Kiểm định chất lượng dạy nghề, bao gồm các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Tài vụ, Phòng Thanh tra - Pháp chế & Kiểm định chất lượng dạy nghề, Phòng QLKH& Hợp tác quốc tế.

    Địa chỉ email liên hệ: nguyenquangkhai@tvc.edu.vn


2. Phó Hiệu trưởng - ThS. Huỳnh Hữu Phước

  Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác khối Đào tạo, bao gồm các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác học sinh, sinh viên, các Khoa; Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Quan hệ doanh nghiệp và Dịch vụ kỹ thuật.

  Địa chỉ email liên hệ: PhuocHH@tvc.edu.vn

 

 TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province