Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Kế toán doanh nghiệp
Xem chi tiết: Click Here

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
Mục tiêu đào tạo

 

Đào tạo cử nhân thực hành có trình độ Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp

-  Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

-  Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

-  Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

-   Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

-  Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp;

-  Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province