Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Xem chi tiết: Click Here
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-CĐN về việc ban hành Chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân thực hành lĩnh vực công nghệ thông tin

-   Cài đặt - bảo trì máy tính;

-  Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp;

- Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng; Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu;

- Thiết kế và quản trị website; Lập kế hoạch kiểm tra - bảo trì - nâng cấp các phần mềm trong hệ thống;

- Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp.

 


Danh sách các nghề khác
TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province