Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Phòng Tài Vụ

Trưởng phòng:Nguyễn Văn Lộc

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TÀI VỤ
(Ban hành theo Quyết định số 162/QĐ – CĐN, ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
1. Chức năng
- Giúp Hiệu trưởng xây dựng và ban hành các loại văn bản quản lý, điều hành các hoạt động tài chính nhằm tăng thu, tiết kiệm chi.
- Lập dự toán, chấp hành dự toán theo Luật ngân sách Nhà nước.
- Kiểm soát, quản lý chặt chẽ tài sản; công nợ, các hoạt động kinh tế; các hoạt động thu, chi các nguồn quỹ của Nhà trường nhằm chống thất thoát, lãng phí.
- Tổ chức thực hiện công tác kế toán có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật
- Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của Nhà trường qua các chỉ số thực hiện thu chi tài chính.
2. Nhiệm vụ
- Xây dựng cơ chế chính sách tăng thu, tiết kiệm chi đối với toàn bộ hoạt động của Nhà trường.
- Xây dựng các loại đơn giá, định mức thu, chi đối với các hoạt động của Nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch, phương án tài chính hằng năm, nhiều năm, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
- Phân tích, đánh giá hiệu quả các hoạt động của Nhà trường thông qua các chỉ số thu chi tài chính; đề xuất biện pháp cải tiến hoạt động, cải tiến quản lý tài chính.
- Chủ trì tổ chức xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ.
- Lập dự toán và phân bổ thường xuyên hàng năm.
- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập dự toán thu chi .
- Tham mưu xét duyệt dự toán thu, chi của đơn vị trực thuộc.
- Báo cáo tài chính của trường hằng năm, từng quý và các báo cáo. cần thiết khác cho cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước.
- Xét duyệt yêu cầu điều chỉnh dự toán chi năm còn nằm trong giới hạn đã được duyệt và dự toán chi từng công việc.
- Thực hiện chi tiêu tài chính theo chế độ qui định, các khoản chi theo dự toán và các khoản chi ngoài dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt.
- Trình Hiệu trưởng phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán.
- Thực hiện thu nộp thuế thu nhập cá nhân nội bộ và vãng lai.
- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ chi tiêu tài chính, chế độ chính sách cho người lao động, chế độ quản lý tài sản, các qui định về công nợ, sử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản.
- Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo qui định với Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng chuyên doanh có mở tài khoản
- Phát hành và lưu chuyển các chứng từ kế toán theo qui định
- Thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính theo qui định Nhà nước.
- Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định nhà nước. 
- Thực hiện công tác kế toán sản xuất kinh doanh dịch vụ và các hoạt động sự nghiệp kinh tế khác.
- Thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.


DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ
IDMSGVHọ và tênNăm sinhChức vụHọc vịChuyên ngànhChi tiết
10003548Nguyễn Văn Lộc1957Trưởng phòngCử nhânKinh tếXem
12025063Lê Thụy Phượng Linh1978Phó trưởng phòngCử nhânKế toánXem
36028187Nguyễn Ngọc Tuyết1988Chuyên viênCử nhânKế toánXem
37027361Nguyễn Thị Hồng Vân1980Chuyên viênCử nhânKế toánXem
38 Nguyễn Thúy Quỳnh1989Chuyên viênCử nhânKế toánXem

 
Các đơn vị khác:

Phòng Đào tạo
 

Phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Quản trị thiết bị
 

Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh
 

Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ đối ngoại
 

Phòng Thanh tra pháp chế - Kiểm định chất lượng dạy nghề
 
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province