Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

Phòng Quản lý khoa học & Quan hệ đối ngoại

Trưởng phòng:Lê Quốc Hưng

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

(Ban hành theo Quyết định số 162/QĐ – CĐN, ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang)
1. Chức năng
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và quản lý các hoạt động khoa học công nghệ của Trường.
- Thường trực Hội đồng khoa học, Hội đồng biên soạn, thẩm định chương trình, giáo trình của Nhà trường.
- Xây dựng, quản lý điều hành các nội dung Website và tập san khoa học của Trường.
- Xây dựng chế độ, chính sách phát triển khoa học công nghệ của Trường.
- Đầu mối triển khai tổ chức thực hiện các quan hệ đối ngoại.
- Quản lý nhân sự và tài sản của Phòng
2. Nhiệm vụ
       2.1. Quản lý các hoạt động khoa học công nghệ của Trường
- Xây dựng và ban hành quy định, biểu mẫu về nghiên cứu khoa học; tổ chức biên soạn chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập theo chương trình, kế hoạch của Nhà trường;
- Xây dựng, tổ chức điều hành thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Trường hàng năm và dài hạn;
- Dự trù và phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học hàng năm cho các đơn vị;
- Tổ chức quản lý, kiểm soát toàn bộ các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường;
- Tổ chức, tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học sinh;
- Tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật, đổi mới công nghệ, làm đồ dùng dạy học… cho cán bộ viên chức và sinh viên, học sinh trong Trường;
- Tổ chức xét duyệt và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, sáng tạo kỹ thuật, chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy…;
- Tổ chức viết bài, biên tập đăng Website và tập san khoa học của Trường.
- Sơ kết, tổng kết các hoạt động khoa học theo từng học kỳ và năm học; đề xuất việc khen thưởng các sáng kiến, phát minh trong cán bộ viên chức và sinh viên, học sinh;
- Tổ chức cung cấp thông tin về công nghệ mới, các đề tài KHCN trong và ngoài nước có liên quan đến việc đào tạo của Trường, thông tin trong lĩnh vực dạy nghề cho giáo viên và sinh viên của Trường.
- Tổ chức lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động khoa học của Trường theo quy định hiện hành của Nhà nước.
       2.2. Tổ chức thực hiện các quan hệ đối ngoại
- Xây dựng kế hoạch phát triển hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước, quảng bá hình ảnh Nhà trường theo định hướng chiến lược được duyệt;
- Phối hợp với các đơn vị xây dựng các dự án hợp tác, tổ chức ký kết các văn bản hợp tác; theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ các hoạt động hợp tác của trường;
- Chủ động tìm kiếm, duy trì mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước; tìm kiếm các tổ chức, đơn vị, cá nhân có khả năng, uy tín trong lĩnh vực đào tạo và khoa học công nghệ có thiện chí hợp tác với Trường để đề xuất Hiệu trưởng thiết lập quan hệ hợp tác;
- Tiếp nhận, xử lý các văn bản quan hệ đối ngoại; lập hồ sơ, thủ tục và tổ chức đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, học tập tại Trường;
- Thực hiện lưu trữ các tài liệu, văn bản liên quan đến các quan hệ đối ngoại theo quy định của Nhà nước;
- Thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề đối với các tiêu chí kiểm định hiện hành có liên quan đến đơn vị.
       2.3. Thực hiện quản lý nhân sự và tài sản của Phòng trên các mặt:
- Trách nhiệm công tác, phong cách làm việc, văn hóa ứng xử trong giao dịch công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống, … đối với từng cán bộ viên chức của Phòng;
- Hồ sơ quản lý tài sản, hiệu quả khai thác sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, chống hư hỏng thất thoát.


DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ
IDMSGVHọ và tênNăm sinhChức vụHọc vịChuyên ngànhChi tiết
20025761Lê Quốc Hưng1983Trưởng phòngThạc sĩThiết bị, mạng và nhà máy điệnXem
22028943Dương Thị Thùy Linh1987Chuyên viênCử nhânQuản trị kinh doanhXem

 
Các đơn vị khác:

Phòng Đào tạo
 

Phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tài Vụ
 

Phòng Quản trị thiết bị
 

Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh
 

Phòng Thanh tra pháp chế - Kiểm định chất lượng dạy nghề
 
TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province