Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG

1.      Chức năng nhiệm vụ chính của Hội đồng trường:

- Quyết nghị về phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, các dự án và kế hoạch phát triển của trường;
- Quyết nghị về Điều lệ hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định của pháp luật;
-  Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường và việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của trường;
-  Giới thiệu người để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng;
-  Quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự của nhà trường theo quy định của pháp luật.
2.      Danh sách Hội đồng trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang
 
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
CHỨC VỤ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
1
Trần Thanh Đức
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang
Chủ tịch Hội đồng
2
Phạm Châu Long
Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang
Phó Chủ tịch Hội đồng
3
Nguyễn Văn Sáng
Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang
Phó Chủ tịch Hội đồng
4
Lê Quốc Hưng
Trưởng phòng QLKH&QHĐN trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang
Thư ký Hội đồng
5
Nguyễn Minh Vỹ
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Thành viên Hội đồng
6
Phạm Trọng Nhường
Phó Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang
Thành viên Hội đồng
7
Đặng Văn Bên
Trưởng phòng TTPC&KĐCLDN trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang
Thành viên Hội đồng
8
Nguyễn Thị Thanh Hường
Trưởng phòng TCHC trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang
Thành viên Hội đồng
9
Nguyễn Văn Lộc
Trưởng phòng Tài vụ trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang
Thành viên Hội đồng
10
Huỳnh Hữu Phước
Trưởng phòng Đào tạo trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang
Thành viên Hội đồng
11
Nguyễn Công Trường
Trưởng phòng CT SVHS trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang
Thành viên Hội đồng
12
Võ Tấn Phương
Trưởng phòng QTTB trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang
Thành viên Hội đồng
13
Nguyễn Hoàng Giang
Trưởng khoa Cơ bản – May công nghiệp trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang
Thành viên Hội đồng
14
Nguyễn Quang Tiên
Trưởng khoa Cơ khí – Xây dựng trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang
Thành viên Hội đồng
15
Văn Bá Cường
Trưởng khoa Điện – Điện tử trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang
Thành viên Hội đồng


TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province