Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG

1.      Chức năng của Hội đồng trường:

Hội đồng trường của Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang, được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công nhận.

Hội đồng trường của Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang quyết nghị các chủ trương lớn để thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường cao đẳng được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ trường Cao đẳng.

2.      Nhiệm vụ của Hội đồng trường:

Hội đồng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2, điều 11 của Luật Giáo dục Nghề nghiệp và Điều 10, 11 Điều lệ Trường Cao đẳng. Cụ thể như sau:

1) Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với cơ quan chủ quản trường, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường;

2) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm, cách chức hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường;

3) Thông qua các quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường;

4) Giới thiệu nhân sự để thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng; thực hiện đánh giá hằng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, cách chức Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

5) Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện, thực hiện chưa đúng, thực hiện chưa đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường. Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo cơ quan chủ quản trường.

6) Hàng năm, Hội đồng trường báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng về Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.      Danh sách Hội đồng trường Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC VỤ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1

Trần Thanh Đức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

Chủ tịch Hội đồng

2

Nguyễn Quang Khải

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

Thành viên

3

Huỳnh Hữu Phước

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

Thành viên

4

Trương Thanh Nhường

Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

Thành viên

5

Nguyễn Thị Hải

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

Thành viên

6

Lê Văn Cường

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

Thành viên

7

Trịnh Thị Như Lạc

Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

Thành viên

8

Nguyễn Thị Cẩm Quyên

Trưởng Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

Thành viên

9

Đặng Văn Bên

Trưởng Phòng Thanh tra Pháp chế và Kiểm định chất lượng dạy nghề Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

Thành viên

10

Văn Bá Cường

Trưởng Khoa Điện – Điện tử Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

Thành viên

11

Nguyễn Hoàng Giang

Trưởng Khoa Cơ bản – May công nghiệp Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

Thành viên

12

Nguyễn Quang Tiên

Trưởng Khoa Cơ khí – Xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

Thành viên

13

Nguyễn Ngọc Huy

Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh – Quan hệ doanh nghiệp và Dịch vụ kỹ thuật Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

Thành viên

14

Nguyễn Thanh Hiền

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL

Thành viên

15

Lê Quốc Hưng

Trưởng Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

Thư ký

 TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province